Polski English

Ogólne Warunki Handlowe

Warunki sprzedaży i dostawy

W transakcjach między dostawcą, sprzedawcą i kupującym obowiązują wyłącznie poniższe warunki dostawy i sprzedaży, również w przypadku, gdy kupujący poinformuje o odmiennych warunkach bez konieczności złożenia przez sprzedawcę wyraźnego sprzeciwu.

A. Dostawa:

Oferty sprzedawcy nie są wiążące, dostawa i wartość dostawy opierają się na warunkach i po cenach obowiązujących w dniu (wydania towaru).

B. Warunki płatności:

30 dni lub 3% skonta przy płatności faktury z datą od 1-go do 15-go dnia miesiąca na koniec tego samego miesiąca; faktury z datą od 16-go dnia miesiąca do końca miesiąca do 15-go dnia następnego miesiąca. Na płatność wekslem Sprzedawca musi wyrazić wcześniej zgodę. Kosztami dyskonta zawsze obciążany jest Kupujący. W przypadku zwłoki w płatności naliczane są odsetki w wysokości 2% powyżej każdorazowej stopy dyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Kupujący winien natychmiast dokonać zapłaty bez skonta za formy wyprodukowane przez sprzedawcę lub osoby trzecie.

C. Zastrzeżenie własności:

Sprzedawca zastrzega sobie własność wszystkich dostarczonych towarów do momentu całkowitej zapłaty jego należności. W tym okresie towaru nie wolno przenosić jako zabezpieczenia na osoby trzecie bądź ustanawiać na nim zastawu.

D. Warunki reklamacji:

Dostarczony towar należy niezwłocznie po jego otrzymaniu sprawdzić pod względem kompletności i o ile to możliwe pod względem ewentualnych usterek.
Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie najpóźniej w ciągu 8 dni po otrzymaniu towaru. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, to miejsce ma nieodpłatna zamiana pod warunkiem, że kwestionowany towar zostanie zwrócony w stanie, w jakim został dostarczony przez Sprzedającego bądź dostawcę sprzedającego. Tym samym zasadniczo wyłącza się inne roszczenia odszkodowawcze. Dotyczy to również sytuacji, gdy Kupujący partycypował w kosztach narzędzi.
Funkcjonalność i wytrzymałość uszczelek zależy w dużym stopniu od warunków montażu, na które my jako producenci nie mamy wpływu. Dlatego gwarantujemy jedynie nie budzącą zastrzeżeń jakość naszych produktów. Wszystkie dane techniczne odpowiadają naszej najlepszej wiedzy, ale nie stanowią podstawy do reklamacji. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych. Powyższe warunki nie dotyczą sprzedaży konsumenckiej, czyli nabycia towaru przez osobę fizyczną w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. W takim przypadku mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego /Dz.U. Nr 141/2002, poz. 1176 z późn. zm./

E. Pozostałe postanowienia:

Formy wyprodukowane przez sprzedawcę lub na jego zlecenie przez osoby trzecie, których koszty ponosi sprzedawca, również w przypadku wstępnego skalkulowania kosztów i późniejszej amortyzacji, zasadniczo pozostają własnością sprzedawcy lub osoby trzeciej i w każdej chwili mogą być użyte w inny sposób. Jeśli kupujący przejmuje koszty formy w pełnej wysokości, również wtedy formy pozostają własnością dostawcy, ale są używane wyłącznie do realizacji zleceń zamawiającego.
Jeśli kupujący ponosi koszty formy tylko w proporcjonalnej części, prawo do innego ich używania zasadniczo pozostaje przy sprzedawcy. Obowiązek przechowania wygasa, jeśli zamawiający w ciągu 2 lat od ostatniej dostawy nie udzieli kolejnego zamówienia związanego z zastosowaniem formy. Posiadanie form nie zobowiązuje do przyjęcia następnych zamówień; raz uzgodnione ceny nie obowiązują automatycznie w przypadku następnych zamówień. Jeśli dostawca ma dostarczyć artykuły zgodnie z rysunkami, modelami lub wzorami, które otrzymał od zamawiającego, to zamawiający przejmuje wobec dostawcy gwarancję za to, że wskutek produkcji i dostawy artykułów nie zostaną naruszone prawa ochronne osób trzecich; jeśli sytuacja taka ma miejsce, to zamawiający odpowiada za wszystkie powstałe roszczenia osób trzecich i za powstałe do tej pory i powstałe w przyszłości koszty sprzedawcy. Miejscem wykonania świadczenia jest siedziba sprzedawcy. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawartymi umowami sprzedaży rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba sprzedawcy.